روش های پرداخت تک ستاره تاپ:

ابتدا بابت طرح کار خود مبلغ هماهنگ شده با مشتری از طریق درگاه ها ی پرداخت به حساب های بانکی قید شده در آخر توضیحات .

*همراه داشتن شماره پیگیری پرداخت و یا پرینت پرداخت .

*بعد از تایید طرح توسط مشتری برای ثبت قرار داد نهایی از طرف سایت تک ستاره تاپ اقدام میشود .

*شماره حساب بانک پاسارگاد بنام رامین زانیچ ۵۰۲۲۲۹۱۰۱۰۹۹۱۹۳۱.